Szóstka Szostaka

Transparentny proces obsadzania stanowisk w urzędzie i spółkach miejskich

Proces rekrutacji będzie bazował na konkursie, przejrzystych kryteriach oraz pełnej informacji publicznej. Konkursy na stanowiska menedżerskie w spółkach miejskich oraz postępowania kwalifikacyjne w jednostkach podległych miastu będą całkowicie jawne. Ogłoszenia o naborze będą publikowane w komercyjnych portalach, a nie schowane w biuletynach informacji publicznej. Lista kandydatów oraz ich życiorysy będą udostępniane publicznie, a protokół z postępowania i rozmowy kwalifikacyjnej będzie jawny. Dotyczyć to będzie także wszystkich stanowisk gdzie wynagrodzenie jest większe niż 2-krotność średniej krajowej.

Dostęp do informacji publicznej – otwarte dane

Pragniemy, aby Gdańsk był  przykładem najlepszych praktyk w zakresie jawności, dlatego stworzymy bazę informacji (tych które nie są objęte klauzulą tajności), do których mieszkańcy będą mieli pełny wgląd. Urząd stworzy system udzielający natychmiastowych, automatycznych odpowiedzi generowanych przez sztuczną inteligencję. Koniec uchylaniem się od precyzyjnych odpowiedzi na pytania mieszkańców.

Większą przejrzystość pracy Radnych Miasta i Prezydenta

Transmitowane będą nie tylko obrady plenarne, ale także prace komisji Rady Miasta, aby mieszkańcy mieli lepszy wgląd w działalność swoich przedstawicieli. Radni będą uczestniczyć w spotkaniach z mieszkańcami w dzielnicach nie tylko w okresie przed wyborczym. Stworzymy ranking radnych miasta, z którego będzie wynikać kto pracuje najbardziej sumiennie.

Rzecznik Praw Mieszkańców

Powołamy spośród mieszkańców niezależnego wiceprezydenta (w formie konkursu/losowania), który będzie pełnił rolę Rzecznika Praw Mieszkańców. Jego zadaniem będzie reprezentowanie interesu mieszkańców nawet jeśli byłoby to „nie na rękę” włodarzom. Będzie posiadał wgląd we wszystkie dokumenty i decyzje podejmowane w urzędzie miasta. Na to stanowisko powołana zostanie osoba spoza naszego grona – człowiek w pełni niezależny, cieszący się szacunkiem i autorytetem.

Referenda lokalne

Będziemy organizować referenda dotyczące najważniejszych spraw Gdańska. Tak aby w ramach mechanizmów demokracji bezpośredniej mieszkańcy mogli regularnie wyrażać swoje zdanie.

Partycypacja w sprawowaniu władzy przez mieszkańców

Będziemy prowadzić prawdziwe, szerokie konsultacje społeczne. Stworzymy aplikację i stronę internetową do komunikacji pomiędzy mieszkańcami a radnymi, w której będzie można wyrażać swoja opinię na bieżąco. Zwiększymy budżet obywatelski dziesięciokrotnie.

Ochrona i rewitalizacja skwerów i parków miejskich

W częściach miasta gdzie brakuje terenów zielonych będziemy intensywnie pracować nad ich tworzeniem. Zadbamy o istniejące parki, z których cześć ulega dewastacji (np. oddalony od centrum o zaledwie kilka kroków parki im. Steffensów). Zatroszczymy się miejskie drzewa i krzewy, posadzimy ich więcej. Torowiska tramwajowe zamienimy w zielone aleje, tak jak zrobił to inne miasta. Stworzymy więcej zielonych terenów rekreacyjnych. Będziemy zachęcać do odpoczynku na tle natury np. poprzez otwarcie szlaku wzdłuż grobli przy Ptasim Raju, czy stworzenie parku na terenie Jeziora Zaspa.

Czyste i „pachnące” powietrze

Rozwiążemy problemem ze smrodem z Szadółek, pyłem węglowym z Portu czy związkami siarki z kominów rafinerii. Zwiększymy liczbę czujników i częstotliwość pomiarów jakości powietrza, aby móc na bieżąco monitorować sytuację i informować mieszkańców o zagrożeniach. Wprowadzimy alerty przed smrodem lub skażeniem powietrza, aby mieszkańcy mogli odpowiednio reagować i chronić swoje zdrowie.

Zrównoważony rozwój dzielnic przemysłowych

Jesteśmy za rozwojem gospodarczym jednak rozsądnym i z uwzględnieniem potrzeb zwykłych ludzi. Przykładem zaniedbań jest Gdańsk Wschód, który dzięki dużej liczbie zakładów przemysłowych mógłby być najbogatszą gminą w Polsce, a jest obszarem zdegradowanym środowiskowo. Doprowadzimy do tego by firmy, które negatywnie wpływają na środowisko w swoich okolicach, były zobowiązane do inwestowania w infrastrukturę dla mieszkańców (baseny, boiska, tereny zielone).

Miasto bez śmieci

Jesteśmy pełni podziwu wobec akcji jakie organizują mieszkańcy w celu sprzątania miasta i zbierania porzuconych odpadów – często uczestniczymy w takich przedsięwzięciach. Jest to jednak to obowiązek służb miejskich i muszą one się z niego wywiązywać.

Mentoring i Aktywizacja Seniorów
Chcemy budować mosty pomiędzy pokoleniami, łącząc bogate doświadczenie seniorów z nowoczesnym podejściem młodzieży. Nasze inicjatywy zakładają wspólne projekty, wymianę umiejętności i doświadczeń, co przyczyni się do zacieśnienia więzi społecznych i zwiększenia aktywności obu grup. Placówki integracyjne, które powstaną w ramach programu, będą wyposażone w nowoczesny sprzęt, ułatwiając seniorom dostęp do cyfrowego świata i umożliwiając młodzieży naukę umiejętności praktycznych od doświadczonych mentorów.

Wsparcie Psychologiczne dla Młodzieży
Inicjujemy bezpłatny dostęp do profesjonalnego wsparcia psychologicznego poza systemem szkolnym. To ważny krok w kierunku budowania społeczeństwa świadomego i otwartego na potrzeby młodych ludzi, zapewniający im przestrzeń do rozmowy i uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Musimy zadbać o zdrowie młodych pokoleń, które są narażone na zagrożenia świata cyfrowego.

Bezpieczeństwo Mieszkańców
Naszym priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa w każdej sytuacji. Dlatego postulujemy o bieżące dostarczanie informacji o dostępnych schronach, ich lokalizacji i standardzie. Planujemy przeprowadzenie remontów i dostosowanie tych miejsc do aktualnych potrzeb, a także organizujemy regularne szkolenia z obrony cywilnej dla mieszkańców Gdańska, by każdy był przygotowany na ewentualne sytuacje kryzysowe.

Aplikacja “Schrony w Gdańsku”
Wdrażamy intuicyjną i kompleksową aplikację mobilną, która umożliwi mieszkańcom szybki dostęp do informacji o schronach i miejscach schronienia w Gdańsku. Aplikacja ta będzie zawierała aktualne dane o lokalizacjach, dostępności oraz wyposażeniu schronów, zwiększając poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Wspieranie Kultury i Sztuki Lokalnej
Naszym celem jest uczynienie kultury jeszcze bardziej dostępną i zintegrowaną z codziennym życiem mieszkańców Gdańska. Rozwijamy sieć placówek kulturalnych w mniej zasobnych dzielnicach, by każdy miał możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta bez konieczności długich podróży. Rozszerzamy ofertę pałacu młodzieży, otwierając nowe filie i przenosząc istniejące do lokalizacji lepiej dostosowanych do potrzeb społeczności.

Promocja Lokalnych Artystów i Wydarzeń Kulturalnych
Stawiamy na wsparcie gdańskich artystów i twórców, promując ich prace i organizując więcej wydarzeń kulturalnych, takich jak festiwale, wystawy i warsztaty. Dzięki programowi „Gdańskie Otwarte Pracownie” i inicjatywom takim jak wiosenna edycja festiwalu „Narracje”, mieszkańcy będą mieli szansę na bezpośredni kontakt z sztuką i jej twórcami, co jeszcze bardziej wzmocni lokalną tożsamość kulturalną.

Dostęp do Sportu i Aktywności Fizycznej
Chcemy, by Gdańsk był miastem, w którym każdy, niezależnie od wieku czy umiejętności, może znaleźć coś dla siebie w dziedzinie sportu. Wszystkie szkoły w Gdańsku zaoferują klasy z wychowaniem morskim, podkreślając unikalne położenie naszego miasta i znaczenie morza dla naszej społeczności. Ponadto, każdy mieszkaniec posiadający Gdańską Kartę Mieszkańca zyska łatwy i darmowy dostęp do obiektów sportowych, promując zdrowy tryb życia.

Budowa i Modernizacja Infrastruktury Sportowej
Planujemy rozbudowę infrastruktury sportowej, aby wspierać rozwój talentów sportowych oraz umożliwić mieszkańcom aktywne spędzanie czasu. Basen olimpijski oraz nowe baseny w dzielnicach, w których ich brakuje, to krok ku temu, by pływanie stało się dostępne dla większej liczby osób. Ścieżki zdrowia, single tracki rowerowe oraz tematyczne ścieżki przy plaży i w lasach będą zachęcać do odkrywania nowych form aktywności na świeżym powietrzu.

Wsparcie dla Młodych Talentów i Klubów Sportowych
Zaangażowanie w rozwój młodych talentów sportowych poprzez programy takie jak „Gdański Talent Sportowy” i współpraca z AWFiS, przyczyni się do promocji zdrowego stylu życia i da szansę na sukcesy na arenie międzynarodowej. Dzięki uproszczeniu procedur i zniżkom dla klubów korzystających z miejskiej infrastruktury, chcemy wspierać rozwój sportu lokalnego i umożliwić większej liczbie dzieci oraz młodzieży regularne uprawianie sportu.

Zaawansowane technologie dla lepszych dróg
Zobowiązujemy się do kompleksowego przeglądu wszystkich gdańskich dróg, od tych największych, aż po lokalne uliczki. Naszym celem jest dokładna analiza ich stanu i wyznaczenie priorytetów napraw, wykorzystując nowoczesne technologie, takie jak samochody z czujnikami 3D do wczesnego wykrywania uszkodzeń.

Optymalizacja i Innowacje w naprawach
Dążymy do wprowadzenia innowacyjnych metod napraw, które będą nie tylko trwałe, ale i kosztowo efektywne. Wspólnie z mieszkańcami Gdańska, chcemy wprowadzić zmiany w infrastrukturze drogowej i komunikacyjnej, które nie wymagają dużych inwestycji, ale mogą znacząco poprawić jakość podróży po mieście.

Dostępność i bezpieczeństwo
Planujemy budowę wind i łagodnych wejść przy przejściach podziemnych, aby ułatwić ich użytkowanie seniorom, rodzicom z dziećmi oraz rowerzystom. Naszym celem jest również zwiększenie bezpieczeństwa poprzez tworzenie skrzyżowań bezkolizyjnych i budowę wiaduktów, które usprawnią ruch drogowy.

Rowerowe autostrady
Zaangażowanie w rozwój rowerostrad ma na celu promowanie ekologicznych form transportu. Chcemy, aby ich trasa była jak najbardziej bezpieczna i bezkolizyjna, co zachęci mieszkańców do częstszego wybierania rowerów jako środka transportu do pracy czy szkoły.

Nowoczesne zarządzanie zgłoszeniami
Modernizacja platformy zgłoszeniowej pozwoli na efektywniejszą komunikację z mieszkańcami i szybsze reagowanie na ich potrzeby. Każde zgłoszenie będzie dokładnie analizowane, aby zapewnić najbardziej odpowiednie i skuteczne rozwiązania.

Kolej linowa – transport miejski i podróż przez dziedzictwo
Planujemy realizację projektu budowy kolei linowej wschodnich dzielnic za obwodnicą do Oliwy i Jelitkowa. To nie tylko sposób na szybki i ekologiczny transport, ale także okazja do podziwiania piękna i historii naszego miasta z zupełnie nowej perspektywy. Kolej linowa stanie się symbolem nowoczesnego Gdańska, łączącego tradycję z innowacyjnością.

Tramwaj Wodny – łącznik dzielnic
Proponujemy uruchomienie linii tramwaju wodnego, który stanie się mostem łączącym różne części miasta. Ta inicjatywa to nie tylko praktyczne rozwiązanie komunikacyjne, ale również atrakcja turystyczna i krok ku integracji mieszkańców Gdańska.

Lekkie Metro – innowacyjna sieć transportowa
Zaproponujemy budowę lekkiego metra (premetro), które będzie przebiegać częściowo nad a częściowo pod ziemią. Przebieg dostosujemy do potrzeb mieszkańców południowych i zachodnich dzielnic. Nowa linia połączy kluczowe osiedla z centrum miasta, zapewniając szybki dostęp do pracy, edukacji i rekreacji.

Tunel pod Huciskiem – nowa przestrzeń miejska
Przebudujemy Hucisko, aby stało się najpiękniejszym gdańskim skwerem. Cześć ruchu zostanie schowana pod ziemią. Ta zmiana nie tylko zmniejszy hałas i zagęszczenie ruchu w centrum, ale także stworzy nowe miejsca do wypoczynku i integracji mieszkańców oraz turystów. Chcemy aby Kanał Raduni i otaczający go park były symbolami Gdańska.

Ostatnie wpisy

Nasza forum na Facebooku

Dyskutujemy o Gdańsku
Dołącz do naszego grona, podziel się refleksjami